Ogłoszenia
Lokalny serwis ogłoszeniowy
 
 

Regulamin serwisu Lokalny Serwis Ogłoszeniowy iTurek.net
Regulamin Ogłoszeń Drobnych
Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w Portalu
www.ogloszenia iTurek.net
I. Postanowienia ogólne1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w Portalu ogloszenia.iturek.net, zwanej w dalszej części regulaminu "Ogłoszenia Drobne".
2. Usługodawcą jest Mak media mieszcząca się pod adresem ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek, prowadząca Portal iTurek.net- zwana w dalszej części regulaminu "ogłoszenia.iturek.net".
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający ogłoszenia.iturek.net świadczenie usługi Ogłoszenie Drobne poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
4. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu ogloszenia.iturek.net zwanej "Ogłoszenia Drobne".
5. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
6. Ogłoszenia.iturek.net zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.ogłoszenia.iturek.net.


II. Obowiązek przestrzegania prawa

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez Mak media informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Mak media ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia Drobne ogłoszenia.iTurek.net służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.III. Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".


IV. Treść Ogłoszeń Drobnych1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
- naruszają prawo,
- naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
- zawierają treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym lub z jej podtekstami,
- mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
- zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Mak media
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Mak media zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia bez informowania o tym użytkownika.
3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Mak media zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia bez informowania o tym użytkownika.V. Bezpłatne Ogłoszenia Drobne

1. Do zamieszczenia bezpłatnego Ogłoszenia Drobnego niezbędna jest rejestracja konta użytkownika ogloszenia. iTurek.net
2. W przypadku stwierdzenia, że dodawane przez Klienta bezpłatne Ogłoszenia Drobne notorycznie naruszają regulamin, Mak media zastrzega sobie prawo moderacji ogłoszeń Klienta przed ich emisją, do usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania bezpłatnych Ogłoszeń Drobnych poprzez konta użytkowników należących do Klienta. Decyzja odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje Mak media
3. Zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego dokonuje się wg następujących kroków:
- wejście do kategorii Ogłoszeń Drobnych, w której chcemy umieścić ogłoszenie,
- kliknięcie w link "Dodaj ogłoszenie",
- wybranie "Bezpłatne Ogłoszenie Drobne",
- wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza.
- na podany adres e-mail przyjdzie akceptacja ogłoszenia.VII. Płatne Ogłoszenia Drobne

1. Klient ma prawo do zamieszczenia dowolnej ilości płatnych Ogłoszeń Drobnych.
2. Zamieszczenia ogłoszenia dokonuje się z odpowiedniej pozycji uwzględnionej w portalu.
3. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia Drobnego nie ma możliwości jego edycji
4. Aby skasować płatne Ogłoszenie Drobne należy wysłać na adres reklama@iturek.net prośbę o skasowanie Ogłoszenia zawierającą pełne dane ogłoszenia oraz datę dodania ogłoszenia, które chcemy skasować,
Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu drobnym lub innego pozwalającego na bezpośrednią identyfikację Klienta,


VII. Cennik Ogłoszeń Drobnych i sposoby płatności1. Ceny za Ogłoszenia Drobne są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamieszczenia ogłoszenia. Cennik ogłoszeń publikowany po dodaniu treści ogłoszenia.
2. Klient może skorzystać z płatnych dodatkowych funkcji: pogrubione, podświetlone, wyróżnione, strona główna.
3. Mak media przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku, w którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
4. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
4. Po zaksięgowaniu wpłaty ogłoszenie zostanie dodane.


VIII. Dodanie wizytówki firmy i sposób płatności1. Portal iTurek.net. daje możliwość zamieszczane informacji i promocji swojej firmy, w łatwy sposób znaleźć możecie dane kontaktowe firmy oraz jej położenie na mapie Google.

2.Decydując się na wpis Tworzysz prostą stronę www zawierającej opis działalności z logo oraz niezbędnymi informacjami.
3.Wpis jest na okres 1 roku.
4. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
4. Po zaksięgowaniu wpłaty wizytówka firmy zostanie dodane.IX. Obowiązki i odpowiedzialność Mak media1. Mak media zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia Drobne w pełnym zakresie z należytą starannością. Mak media nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. Mak media zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia Drobne w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. Mak media nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
- klęsk żywiołowych,
- nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
- wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
4. Mak media nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach Drobnych.
5. Mak media nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.


X. Postępowanie reklamacyjne1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Mak media w formie listu e-mail na adres reklama@iturek.net i określać:
- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń Drobnych,
- dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
- zarzuty Klienta,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
2. Mak media obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Mak media przez podmioty, za które Mak media nie ponosi odpowiedzialności, Mak media przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.


XI. Postanowienia końcowe

1. Do umowy pomiędzy Klientem a Mak media zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a, Mak media którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
3. Mak media zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2016 r.

 
Projekt i wykonanie JMLnet.pl